50 kg ýeňil agramly “AD Star” sement gaplanylanda aşaky plastik paketleri bloklaýar

Gysga düşündiriş:

Un, sement, putty, gips üçin aşaky klapan sumkasyny ýapyň

Iýmit derejeli gaplama haltalary

Blokyň aşagyndaky PP sumkasy

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AD * ýyldyz sumkasy näme?

AD * STAR® sement üçin belli halta düşünjesi - dünýäde ulanylýar, halkara derejesinde patentlenýär we diňe Starlinger maşynlarynda öndürilýär. Örtükleri matalara ýylylyk bilen kebşirlemek arkaly ýelimsiz öndürilen kerpiç şekilli PP dokalan haltalar, awtomatiki doldurmak we gonmak prosesini göz öňünde tutup işlenip düzüldi. Maddy aýratynlyklary we ýörite önümçilik prosesi netijesinde ortaça 50 kg AD * STAR® sement haltasynyň agramy 75 gramdan pes bolup biler. Deňeşdirilýän 3 gatly kagyz sumkanyň agramy takmynan 180 gram, PE filmli halta bolsa 150 gram bolar. Çig maly tygşytly ulanmak diňe bir çykdajylary azaltmaga kömek etmän, daşky gurşawymyzy gorap saklamaga hem möhüm goşantdyr.

AD STAR block bottom bags

 

Blok aşaky klapan haltalarynyň görnüşleri

 

Stil Klapan ýa-da agyz açyk
Klapan materialy PP matalary, PE film ýa-da kagyz
Daş görnüşi Mat / ýalpyldawuk
Yamalaryň düzedilmegi Patentlenen möhürleme prosesi
Howanyň geçirijiligi Mikro perforasiýa bilen sazlap bolýar
Ini 300mm-den 600mm / Isleg boýunça düzülip bilner
Aşakda Klapan görnüşi üçin 70mm-den 160mm-a çenli we açyk agz üçin 180mm-e çenli
Uzynlyk 240mm-den 900mm / Isleg boýunça
Reňk çap etmek 9-a çenli reňkli çap etmek islegi boýunça elýeterli / düzülip bilner
Mikro perforasiýa 140 M2 / M çenli

BIZI ST Güýç
“Boda Packaging”, ýöriteleşdirilen PP dokalan haltalary öndürýän Hytaýyň iň köp gaplaýyş öndürijilerinden biridir. Ölçegimiz hökmünde dünýäde öňdebaryjy hil bilen, 100% gyzlyk çig mal, ýokary derejeli enjamlar, öňdebaryjy dolandyryş we aýratyn topar dünýä müşderilerine ýokary önümler bilen üpjün etmegimizi dowam etdirýär.

BU NOWDIP ED DO: RIS:

1. Zawod eksporty, 1983-nji ýyldan başlap häzirki TOP sanaw öndürijisine çenli kiçi fabrikden PP dokalan halta öndürip başlaň, hatda doly tejribämiz bar, öwrenmegi we hereket etmegi dowam etdirýäris.
2. Ösen enjamlar, aşaky halta öndürmek üçin AD * Star enjamlaryny import edýän demostikada ilkinji öndüriji.
3. Iň oňat wariantlary işjeň gözlemek we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly iň bäsdeşlik bahasy.
4. Gaty QC ulgamy hilini üpjün edýär.
5. JIT dolandyryşy. Wagtynda eltip beriň.
6. Gowy abraý, gymmatly müşderilerimiz bilen uzak we berk gatnaşyk gurmagy maksat edinýäris.

Indi jemi 8 sany “AD StarKON” blok aşaky halta ýasaýjy maşyn bar. Annualyllyk önüm bolsa 300 milliondan geçdi. 

pp bags weaving
block bottom bag making machine
Çyzykly gözden geçirmek
inspection QC
Bölekleýin gözden geçirmek
piece by piece inspection
Gaplamak we eltip bermek

Awtomatiki dokma maşynlary üçin sumkalar tekiz we açylmaz ýaly saklanmalydyr, şonuň üçin aşakdaky gaplama möhletimiz bar, doldurma enjamlaryňyza görä barlaň.

1. Bales gaplamak: mugt, ýarym awtomatlaşdyryş dokument maşynlary üçin işlenip bilner, sement gaplanylanda işçileriň elleri gerek.

2. Agaç paletler: 25 $ / toplum, umumy gaplama möhleti, amatly forklift bilen ýüklemek we sumkalary tekiz saklamak, gutarnykly awtomatiki dokma maşynlary üçin işlemek üçin uly önümçilige, ýöne baldan az ýüklemek, ballaryň gaplanyşyndan has ýokary çykdajy.

3. Agaç + eksport kartony: 40 $ / toplum, tekiz üçin iň ýokary talap bolan, gaplamak şertlerinde iň az mukdarda gaplamak we daşamak üçin iň ýokary çykdajy bilen paketler üçin işleýär.

packing with pallets

 

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611