BOPP Laminirlenen boş dökün gaplaýyş haltalary

Gysga düşündiriş:

20 kg, 25kg, 30kg PP WOVEN BAGS, BOPP çap etmek bilen, ätiýaçlyk iýmit, dökün we haýwan iýmit gaplamak üçin.

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamak pudagynyň soňky tendensiýalarynyň biri BOPP laminirlenen dokalan polipropilen haltalardyr. BOPP laminirlenen iýmit haltalary, BOPP laminirlenen dökün haltalary, BOPP laminirlenen haýwan iýmit haltalary ýaly köp gury önümleri gaplamak üçin giňden ulanyldy.

BOPP sumkalar näme?

Bopp haltalary Polipropilenden ýasalan laminirlenen haltalar bolup, üstünde çap edilmegi üçin ajaýyp çap we grafika üpjün edýär.

Ikitaraplaýyn ugrukdyrylan polipropilen film, biaxial ugrukdyryş prosesi netijesinde emele gelen tertipli molekulýar gurluşy bolan polipropileniň termoplastiki polimer filmidir. Bu amal filmiň optiki we gaz barýer häsiýetlerini gowulandyrýar. Ajaýyp aýdyňlyk, ýokary dartyş we täsir güýji, gowy ölçegli durnuklylyk we tekizlik, pes elektrostatik zarýad, bir ýa-da iki tarapdan korona bejergisi, suw geçirmeýän we çyglylygy goraýjy, ajaýyp aç-açanlyk, pes dykyzlyk, gaz we çyglylyk barýer aýratynlyklary bilen gaýtadan işlenip bilner, Bopp film, selofan, PVC, IPP, CPP, PE we beýleki plastmassa filmleriň önümiň funksiýalaryny güýçlendirmek üçin ornuny tutup biler we şeýlelik bilen ýokary çykdajylydygyny subut eder.

Bular adaty we adaty dizaýnlaryň we ululyklaryň giň toplumynda elýeterlidir. BOPP sumkasynda sumkanyň dürli gatlaklary bar we olar “Multi gatlak halta” diýlip hem atlandyrylýar, PP dokalan matalar sumkadaky gatlaklaryň biri, Ilki bilen oýulan silindrler we Rotogravures ters çap etmek tehnologiýasy arkaly köp reňkli BOPP filmleri taýýarlaýarys. Soňra PP dokalan matalar bilen örtülendir we ahyrynda kesmek we tikmek talaplara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Biziň tejribämiz, köp reňkli çap edilen BOPP Laminirlenen PP dokalan halta / sumkalary hödürlemekden ybarat, ýokary hilli bahany üpjün edýän ýokary hilli çig mal bilen takyk öndürilýär. BOPP sumkasy 5 kg-dan 75 kg-a çenli köp mukdarda gaplamagyň täze, özüne çekiji we ösen düşünjesidir.

Bopp explain

bopp plastic bag type

Laminirlenen dokalan halta aýratynlyklary:

Mata gurluşygy: Tegelek PP dokalan mata (tikiş ýok) ýa-da tekiz WPP matasy (arka tikin haltalary)

Laminat gurluşyk: BOPP Film, ýalpyldawuk ýa-da mat

Mata reňkleri: Ak, arassa, goýy, gök, ýaşyl, gyzyl, sary ýa-da özleşdirilen

Laminat çap etmek: 8 Reňk tehnologiýasy, agyrlyk güýji bilen çap edilen arassa film

UV durnuklaşdyrylyşy: Elýeterli

Standart aýratynlyklar: Hemmediň aşagy, ýylylyk kesmek

Meýletin aýratynlyklar:

Easyönekeý açyk polietilen lineri çap etmek

Süýşmä garşy sowuk ýokarky ventilyasiýa deşiklerini kesiň

Mikroporyň ýalňyş aşaky gussetini dolandyrýar

Ölçeg aralygy:

Giňligi: 300mm-den 700mm

Uzynlygy: 300mm-den 1200mm

No.ok.

Haryt

Spesifikasiýa

1

Şekil

turba

2

Uzynlyk

300mm-den 1200mm

3

ini

300mm-den 700mm

4

Topokarky

dykyz ýa-da açyk agz

5

Aşakda

bir ýa-da iki gezek eplenen ýa-da tikilen

6

Çap etmegiň görnüşi

8 ýa-da iki reňkde agyrlyk çap etmek

7

Meşäniň ululygy

10 * 10,12 * 12,14 * 14

8

Torbanyň agramy

50g-den 90g

9

Howanyň geçirijiligi

20-den 160-a çenli

10

Reňk

ak, sary, gök ýa-da özleşdirilen

11

Mata agramy

58g / m2 - 220g / m2

12

Mata bejergisi

süýşmäge garşy ýa-da laminirlenen ýa-da ýönekeý

13

PE laminasiýa

14g / m2-den 30g / m2

14

Arza

Iýmit, haýwan iýmiti, haýwan iýmiti, tüwi, himiki gaplamak üçin

15

Astaryň içinde

PE liner bilen ýa-da ýok

16

Aýratynlyklary

çyglylyga çydamlylygy, berkligi, ýokary dartylmagy, ýyrtylmagyna çydamly

17

Material

100% asyl sahypa

18

Meýletin saýlaw

Içki laminirlenen, gapdal gusset, arka tikilen,

19

Bukja

bir balta üçin takmynan 500pc ýa-da bir agaç palet üçin 5000pcs

20

Eltip bermegiň wagty

bir 40H konteýner üçin 25-30 günüň içinde

PP bag Application

Gaplamak we eltip bermek 

packing in container

export carton pallet packing

 

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611