Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Guysigitler öndüriji ýa-da diňe söwda kompaniýasymy?

Dürli dokalan gaplama haltalaryny öndüriji. Biz Hytaýyň Hebei şäherinde ýerleşýäris, islendik wagt baryp görmegiňizi ýa-da wideo ýygnagyňyzy garşylaýarys.

Bir nusga alyp bilerinmi? Munuň üçin tölemelimi?

Hiç hili ýöriteleşdirilen nusga mugt däl (size baha bermegiň ululygy, agramy boýunça şuňa meňzeş nusgany hödürlejekdigimize ynanýarys); diňe poçta çykdajylaryny çekmeli bolarsyňyz. Custöriteleşdirilen nusga, köp sargyt bilen birlikde yzyna gaýtaryljak silindr nagyş bahasyny talap eder.

Ortaça gowşuryş wagtyňyz näçe?

Hususylaşdyrylan nusgalar üçin 2 gün, köpçülikleýin sargyt üçin 15-30 gün.

Reňk belläp bilerinmi ýa-da önümde öz nyşanym barmy?

OEM & ODM garşylanýar.

Sitirlemek islesem haýsy maglumatlary hödürlemeli?

- Torbanyň ululygy.
- Her inedördül metr üçin sumkanyň agramy ýa-da gram agramy.
- Agramy we mazmuny ýüklemek.
- Çap dizaýny bar bolsa.
- Size zerur mukdarlar.
- Beýleki goşmaça talaplar.

Belli bir maglumatyňyz ýok bolsa, sumkanyň ulanylyşyny bileliň, islegiňize görä size maslahat berip bileris ýa-da täze sumka dizaýn edip bileris.

Hiliňize gözegçilik nähili?

Önümçilik prosesiniň ähli taraplaryny yzarlamak üçin QC & QA bölümini bagyşladyk. Önümleriň müşderiniň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin 15 gözegçilik nokady we 5 sany möhüm gözegçilik etaby bar.

Töleg şertleri näme?

1. 100% yzyna gaýtaryp bolmajak L / C.
2. T / T tarapyndan 30% goýum, B / L skanerden tölenen galyndy
3. Adaty müşderi üçin has gowy töleg şertleri bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


+86 13833123611