At bölejikleri üçin aňsat açyk polipropilen dokalan halta

Gysga düşündiriş:

10 funtdan 110 funt aralygyndaky programma üçin niýetlenen BOPP laminirlenen dokalan haltalar, bu haltalar kagyz ýa-da BOPP (Bi-eksenel gönükdirilen polipropilen) filmiň daşky ýüzüne örtülen dokalan polipropilen mata bilen ýasalýar.

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Custöriteleşdirilen PP dokalan plastmassa iýmit gaplaýyş haltalary iýmit gaplaýyş haltalary-BOPP laminirlenen pp dokalan haltalar

BOPP Multicolor bilen bir tarapa, şeýle hem iki tarapa laminirlenen sumkalary hödürläp bileris.

10 reňkli köp reňkli çap etmegi we 4 reňke çenli Flexo çap etmegi hödürläp bileris.

Plastiki tutawaçly sumkalary hödürleýäris we D - Cut, D - kesmek, esasan, 5 Kg haltalarda has ileri tutulýar. Neýlon bilen gabat gelýän plastmassa tutawaçlary hem laýyk tikiş sapaklary bilen elýeterlidir.

Bu haltalary aňsatlyk bilen göterip bolýar, şonuň üçin bu söwda üçin gaýtadan ulanylýar we gytaklaýyn marka mahabatlandyrylýar.

Torbalary gussetler bilen üpjün edýäris, sebäbi olar super bazarlarda ýa-da ammarlarda saklanylanda gaty peýdaly we daşaýarka az ýer tutýarlar, bu haltalar iki görnüşli çap görnüşi bilen hödürlenýär, biri adaty gusset çap etmek, beýlekisi merkezi gusset çap etmek.

Şeýle hem, EZ açyk haltalary hödürläp bileris, sebäbi agzyň agzyndan aňsatlyk bilen açylýar.

Şeýle hem çykdajylaryň netijeliligi üçin pes GSM mata haltalaryny hödürläp bileris.

Customöriteleşdirilen dizaýna görä doldurylan önümi görkezmek üçin bu sumkada goşmaça aýratynlyk hökmünde penjire berip bileris.

Dikiş sapagyny sumkanyň dizaýny we çeper eser bilen deňeşdirip bileris.

BOPP laminated bag

BOPP WOVEN BAG OPTIONS

 

BOPP laminirlenen dokalan halta aýratynlyklary:

Mata gurluşygy: Tegelek PP dokalan mata (tikiş ýok) ýa-da tekiz WPP matasy (arka tikin haltalary)

Laminat gurluşyk: BOPP Film, ýalpyldawuk ýa-da mat

Mata reňkleri: Ak, arassa, goýy, gök, ýaşyl, gyzyl, sary ýa-da özleşdirilen

Laminat çap etmek: 8 Reňk tehnologiýasy, agyrlyk güýji bilen çap edilen arassa film

UV durnuklaşdyrylyşy: Elýeterli

Standart aýratynlyklar: Hemmediň aşagy, ýylylyk kesmek

Meýletin aýratynlyklar:

Easyönekeý açyk polietilen lineri çap etmek

Süýşmä garşy sowuk ýokarky ventilyasiýa deşiklerini kesiň

Mikroporyň ýalňyş aşaky gussetini dolandyrýar

Ölçeg aralygy:

Giňligi: 300mm-den 700mm

Uzynlygy: 300mm-den 1200mm

No.ok.

Haryt

Spesifikasiýa

1

Şekil

turba

2

Uzynlyk

300mm-den 1200mm

3

ini

300mm-den 700mm

4

Topokarky

dykyz ýa-da açyk agz

5

Aşakda

bir ýa-da iki gezek eplenen ýa-da tikilen

6

Çap etmegiň görnüşi

8 ýa-da iki reňkde agyrlyk çap etmek

7

Meşäniň ululygy

10 * 10,12 * 12,14 * 14

8

Torbanyň agramy

50g-den 90g

9

Howanyň geçirijiligi

20-den 160-a çenli

10

Reňk

ak, sary, gök ýa-da özleşdirilen

11

Mata agramy

58g / m2 - 220g / m2

12

Mata bejergisi

süýşmäge garşy ýa-da laminirlenen ýa-da ýönekeý

13

PE laminasiýa

14g / m2-den 30g / m2

14

Arza

Iýmit, haýwan iýmiti, haýwan iýmiti, tüwi, himiki gaplamak üçin

15

Astaryň içinde

PE liner bilen ýa-da ýok

16

Aýratynlyklary

çyglylyga çydamlylygy, berkligi, ýokary dartylmagy, ýyrtylmagyna çydamly

17

Material

100% asyl sahypa

18

Meýletin saýlaw

Içki laminirlenen, gapdal gusset, arka tikilen,

19

Bukja

bir balta üçin takmynan 500pc ýa-da bir agaç palet üçin 5000pcs

20

Eltip bermegiň wagty

bir 40H konteýner üçin 25-30 günüň içinde

 

Bizde näme bar:

1. Zawod eksporty, 1983-nji ýyldan başlap häzirki TOP sanaw öndürijisine çenli kiçi fabrikden PP dokalan halta öndürip başlaň, hatda doly tejribämiz bar, öwrenmegi we hereket etmegi dowam etdirýäris.

2. Ösen enjamlar, aşaky halta öndürmek üçin AD * Star enjamlaryny import edýän demostikada ilkinji öndüriji.

3. Iň oňat wariantlary işjeň gözlemek we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly iň bäsdeşlik bahasy.

4. Gaty QC ulgamy hilini üpjün edýär.

5. JIT dolandyryşy. Wagtynda eltip beriň.

6. Gowy abraý, gymmatly müşderilerimiz bilen uzak we berk gatnaşyk gurmagy maksat edinýäris.

 

Size nädip kömek edip bilerin:

- Professional tejribämiziň esasynda size iň oňat çözgüt bermek

- Önümler bilen çykdajylaryň arasynda iň oňat deňagramlylygy önümlere iň gowy goldaw bermek

- Öz tarapyňyzda has köp bazar paýyny ösdürmäge we gazanmaga kömek ediň

Hyzmatdaşlygyň üsti bilen gymmaty bermäge ynanýarys, açyk we dogruçyl gatnaşyklara ynanýarys, çalt bazara ynanýarys we gysga ýollara ynanmaýarys.

Şol bir esasy gymmat bolsaňyz, biz siziň üçin topardyrys!

Whatsapp ýa-da +86 13833123611 arkaly jaň ediň

Skype / Wechat: +86 13833123611

our other products

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611