25kg 50kg BOPP laminirlenen aşaky dökün torbalarynyň ätiýaçlyk torbalary

Gysga düşündiriş:

Gaplamak pudagynyň soňky tendensiýalarynyň biri BOPP laminirlenen dokalan polipropilen haltalardyr. BOPP laminirlenen iýmit haltalary, BOPP laminirlenen dökün haltalary, BOPP laminirlenen haýwan iýmit haltalary ýaly köp gury önümleri gaplamak üçin giňden ulanyldy.

Mugt nusgalar bar

MOQ boýunça synag buýrugyny kabul ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Hytaý
Model belgisi:
aşaky açyk haltalary blokirläň
Faceerüsti işlemek:
Agyrlyk çap etmek
Senagat taýdan peýdalanmak:
Oba hojalygy
Ulany:
FERTILIZER
Material gurluş:
dokalan trikota ..
Torbanyň görnüşi:
Kwadrat aşaky sumka
Möhürlemek we tutmak:
Spout Top
Hususy sargyt:
Kabul et
Aýratynlyk:
Gyzgyn howany kebşirlemek, ýokary derejeli gaplama sumkasy
Plastiki görnüşi:
PP
görnüşi:
aşaky sumkany blokirläň
Material:
100% gyzlyk PP
üstü:
örtülen ýa-da BOPP laminirlenen
ululygy:
Custöriteleşdirilen ululyk
aşagy:
gyzgyn kebşirlemek
ýokarky:
açyldy ýa-da klapan
Çap et:
ofset ýa-da agyrlyk güýji
Şahadatnama:
ISO9001: 2015, BRC
Gaplamak:
Palet ýa-da bale
Arza:
tohum, dökün, un, tüwi, iýmit düzümi

Hytaýda AD STAR haltalarynyň öňdebaryjy öndürijisi

Awstriýadan “Starlinger” blok sumkasyny ýasamak maşynyny import edýän Hytaýda ilkinji zawod, “Starlinger Head Office” -iň şahadatnamasyny görkezip biler.

AD STAR haltasy näme

Bu täze we innowasion gaplama tehnologiýasy, “Ad * Star” halta düşünjesi, örtülen dokalan polipropilen (WPP) matadan ýelimlenmedik patentlenen, meşhur bir gatly halta halta.

Döwülmäge garşylyk meselesinde beýleki deňeşdirilýän önümlerden has ýokary, köp taraply we ekologiýa taýdan amatly we tygşytly. Highokary güýç görkezýär; suwa we howa çydamly; gödek işlemäge çydam edýär; ýyrtyk çydamly; dürli howa geçirijiligi bar; gaýtadan ulanylyp bilner we kerpiç şekilli gaplanan halta bilen palet saklamak üçin amatlydyr.

Mahabat * Staryldyz haltasy bir gatly blok aşaky klapan sumkasy (V-BB) ýa-da klapan (OM-BB) we mikro-perforasiýa bilen ýa-da bolmazdan açyk agz haltasy hökmünde öndürilip bilner.

AD * STAR haltalary UV goragy we dürli reňkli dokalan matalar bilen öndürip bolýar.

Laminasiýa, ýokary hilli grafika we 7 reňkde çap etmek, şol sanda prosesi çap etmek (fotografiki), ýagny: BOPP (ýalpyldawuk ýa-da mat) filmi bilen ýokary hilli surat çap etmek bilen ýalpyldawuk ýa-da ýörite mat gutarmak üçin bir wariantdyr. ahyrky çykyş.

Aýratynlyk

Materiallar 100% gyzlyk täze PP (polipropilen) granulalary
Ölçegi özleşdirilen
Vananyň ululygy 80-180 sm
Dokalan mata 10 X 10mesh, ýöriteleşdirilen reňk, örtülen ýa-da laminirlenen
UV mazmuny 0% -3%
Howa üpjünçiligi emlägi 30nm3 / h-170nm3 / sag, Müşderiniň doldurýan maşynlary we doldurýan zatlary hökmünde
Arassa agram 15kg, 18kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg
Torbanyň agramy 50g / pc-150g / pc
Enjamlar Awstriýa AD * ýyldyz-kon +, jemi sekiz toplum
Tehnologiýa Gyzgyn howany kebşirlemek, tikin ýok, tikiş ýok
Topokarky Açyk, ýa-da ýapyk agzy, ýapyk agzy
Aşakda Kwadrat (blok), kebşirleýji stiker
Faceüzü Tekiz üstünde ýa-da mirkoporda ýa-da göwher şekilli nagyşlar, skidka garşy, saklamak we daşamak aňsat.
Ulanyş / amaly Akýan poroşok, sement, dökün, himiki maddalar, un, monosodium glutamat, putty, ýelim synap görüň ... her dürli erkin akýan önümler.
Gaplamak Balak üçin 500pcs; Agaç palet üçin 5000 sany; Her hadysada 4500 sany;
Önümçilik wagty Gysga gowşuryş wagty, ilkinji konteýner üçin 25-30 gün, öňünden tölenenden soň hepdede bir konteýner; özleşdirilen

“AD Star” -yň aşaky haltalarynyň artykmaçlyklary:

Higherokary güýç

Beýleki önümçilik haltalary bilen deňeşdirilende, “BottomBags” polipropilen dokalan matalarda iň güýçli sumka. Munuň düşmegine, basylmagyna, deşilmegine we egilmegine çydamly edýär.

Bütin dünýäde sement, dökünler we beýleki önümçilikler, doldurmak, saklamak, ýüklemek we daşamak ýaly ähli etaplary ýerine ýetirip, nol döwüliş derejesini gördi.

Iň ýokary gorag

Laminasiýa gatlagy bilen örtülen, “BottomBags” bloklary harytlaryňyzy müşderä eltilýänçä saklamaz. Iň oňat görnüşi we bitewi mazmuny goşmak bilen.

Spaceeri azaltmak Higherokary Stacking / Netijeli ýygnamak we daşamak arkaly

Ajaýyp gönüburçly şekil sebäpli, “Blok BottomBags” giňişligi tygşytly ulanyp ýokary derejede saklanyp bilner. El bilen we awtomatiki ýükleýjilerde hem ulanylyp bilner.

Dürli materiallardan ýasalan beýleki haltalar bilen deň bolany üçin, palletizasiýa ýa-da ýük awtoulaglaryny ýüklemek enjamlary bilen ajaýyp gabat gelýär.

Ansat transport

Blok BottomBags palletizasiýa ýa-da göni ýük awtoulagyna laýyk gelýär. Şonuň üçin ony daşamak aňsat bolýar.

Dökülme ýok

“BottomBagsare” -ni sement ýa-da başga material saklap, howanyň çykmagyna mümkinçilik berýän ýyldyz mikro perforasiýa ulgamy bilen deşilen.

Has köp bazar gymmaty has köp çap etmek arkaly

Blok aşaky sumkalar doldurylandan soň guty görnüşini alýar, şeýlelik bilen sumkalarda Top & Bottom Flat arkaly has köp çap edilýän ýüzleri hödürleýär, sumkalar ýerleşdirilende gapdaldan okap bolýar.

Bu, müşderiler üçin görnükliligi ýokarlandyrýar we marka keşbini we has gowy bazar bahasyny goşýar.

Suw we çyglylyga garşy

Blockokary çyglylyk we gödek işlemek “Bottombags” -a aňsatlyk bilen çydam edýär. Şeýlelik bilen, müşderiniň ammarynda hiç hili döwülmän gelýär, netijede müşderiniň göwnünden turýar.

Daşky gurşaw üçin amatly

“Bottombagsare” -ni doly gaýtadan işlediň.

Uçlaryny kebşirledi we zäherli ýelim ulanylmaýar, şonuň üçin hapalanmagyň öňüni alýar.

Beýleki sumkalar bilen deňeşdirilende pes agramda talap edilýän “Bottombagsare” -ni bloklaň, şonuň üçin çig mal tygşytlap bileris.
Şowsuzlygyň pesligi we döwülmegi möhüm ykdysady faktor we daşky gurşawa uly peýda bolýar.

Block bottom top opened bag
Siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin näme edýäris:

“Boda Packaging”, ýöriteleşdirilen PP dokalan haltalary öndürýän Hytaýyň iň köp gaplaýyş öndürijilerinden biridir. Ölçegimiz hökmünde dünýäde öňdebaryjy hil bilen, 100% gyzlyk çig mal, ýokary derejeli enjamlar, öňdebaryjy dolandyryş we aýratyn topar dünýä müşderilerine ýokary önümler bilen üpjün etmegimizi dowam etdirýär.

1. Zawod eksporty, 1983-nji ýyldan başlap häzirki TOP sanaw öndürijisine çenli kiçi fabrikden PP dokalan halta öndürip başlaň, hatda doly tejribämiz bar, öwrenmegi we hereket etmegi dowam etdirýäris.

2. Ösen enjamlar, aşaky halta öndürmek üçin AD * Star enjamlaryny import edýän demostikada ilkinji öndüriji. “Starlinger” kompaniýasyndan resmi şahadatnamany hödürläp bileris.

3. Iň oňat wariantlary işjeň gözlemek we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak arkaly iň bäsdeşlik bahasy.

4. Gaty QC ulgamy hilini üpjün edýär.

5. JIT dolandyryşy. Wagtynda eltip beriň.

6. Gowy abraý, gymmatly müşderilerimiz bilen uzak we berk gatnaşyk gurmagy maksat edinýäris.

Customöriteleşdirilen gaplama dizaýnyňyza hoş geldiňiz we baryp görmek ýa-da ýakynlaşdyrmak ýygnagyňyz hem amatly wagtda tertiplenip bilner!

 

Düşündiriş: Sanawda görkezilen önümlerde görkezilen intellektual eýeçilik üçünji taraplara degişlidir. Bu önümler satuw üçin däl-de, diňe önümçilik mümkinçiliklerimiziň mysaly hökmünde hödürlenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13833123611